Proplácení náhradních vozidel pojišťovnou


Stali jste se účastníkem dopravní nehody a následně obětí nespravedlnosti ze strany pojišťovny? Nechce Vám pojišťovna proplatit celkové náklady na zapůjčení náhradního vozidla? Obraťte se na nás a my za Vás situaci vyřešíme bez zbytečného stresu a průtahů. V českém prostředí je neproplacení celkové částky za půjčení náhradního vozidla ze strany pojišťovny velmi častým jevem. Mnohdy ale není spravedlnost na straně pojišťovny. Pojišťovny často proplácenou částku u starších vozidel zkracují kvůli amortizaci vozidla, vlastník vozidla je pak velmi často nemile překvapen.

Obranou proti postupu pojišťoven je podání odvolání proti krácení pojistného plnění. K dané situaci se vyjádřil i Ústavní soud ve svém rozhodnutí ze dne 19. 3. 2008, sp. zn. II. ÚS 2221/07, ve kterém uvedl, že: „rozsah náhrady škody musí zohlednit výši všech nutných prostředků, které poškozený byl nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud to není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala k odstranění následků škodné události. Povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu nelze přenášet na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.“ K tomu dále uvádí: „Na poškozeném není možno požadovat, aby doplácel na nehodu, pokud opravou vozu nedošlo ke zcela zjevnému přínosu pro poškozeného.“ Na uvedené krácení pojistného plnění tedy pojišťovny nemají právo a je nutno se při vzniku této situace bránit. V takovémto případě jsou pojišťovny povinny nahradit Vám 100% vynaloženého plnění! Pojišťovny mnohdy amortizaci skrývají pod nejasné pojmy jako je „korekce nákladů na materiál“ nebo obracením se na Znalecký standard č. I/2005, který pojišťovny staví nad zákon. Na následujících pár řádcích jsou shrnuty povinnosti pojišťoven, které pojišťovna musí bez výjimky dodržet.

S příchodem roku 2014 nabyl účinnosti zákon č. 89/2012 Sb., „nový“ občanský zákoník, který s sebou také přináší novou úpravu náhrady škody. V případě, že škodná událost nastane od 1. 1. 2014 bude se situace řešit úpravou výše zmíněného zákona, pokud ale škoda vznikne před 1. 1. 2014, bude se situace řešit zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, výjimečně ale může soud posoudit situaci i dle nového občanského zákoníku. Oba dva zákony nastavují poměrně přesná pravidla a povinnosti, kterých se pojišťovna nemůže zprostit.

Při náhradě škody se nahrazuje nejen vzniklá škoda (ať už majetková či nemajetková), ale i ušlý zisk. Pokud Vám tedy bude v důsledku dopravní nehody poškozeno vozidlo, je viník povinen nahradit nejenom náklady na opravu, ale i ztrátu zisku, ke kterému nepojízdností vozidla došlo. V případě náhrady škody je třeba prokázat porušení povinnosti, výši a existenci škody a dále kauzální nexus neboli příčinnou souvislost mezi nastalou situací a vznikem škody. Škodu je všeobecně možno nahradit buď v penězích, nebo odčiněním v předešlý stav, s tím, že dřívější občanský zákoník dával přednost peněžité náhradě a ten nový dává přednost navrácení v předešlý stav. Obecně lze říci, že pojišťovny mají podmínky využívání náhradního vozidla stanoveny velmi podobně.

Níže si můžete projít problematiku týkající se užívání náhradních vozidel tak, jak ji mají na svých internetových stránkách uvedenou nejvíce využívané pojišťovny v České republice.

Česká pojišťovna a.s.

http://www.ceskapojistovna.cz/documents/10262/50018/informace-k-pujcovnemu.pdf

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

http://www.koop.cz/reseni-skod/jak-spravne-resit-skodu/pojisteni-vozidel/skody-na-vozidlech.html

 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

http://www.cpp.cz/pojisteni-vozidel-1/