Pracovní úraz


Utrpěli jste pracovní úraz, v důsledku kterého jste práce neschopní? Odmítá Váš zaměstnavatel uznat, že se Vám v zaměstnání stal pracovní úraz? Nejste si jistí, že bylo postupováno tak, abyste získali odškodnění v maximální možné míře?

Pracovní úraz je vždy nepříjemnou záležitostí, která zasahuje do života člověka, do jeho zdraví. Proces, kterým je tento nepříjemný zásah řešen, zakotvuje celá řada zákonných a podzákonných předpisů, díky nimž je pro poškozeného zaměstnance často obtížné vyznat se ve svých právech.

Proto jsme tu pro Vás a snažíme se Vás provést celým procesem řešení pracovního úrazu.

Kontaktujte nás co nejdříve, můžete tak předejít budoucím problémům a my Vám pomůžeme získat nároky, které Vám po právu náleží.

Co je to pracovní úraz?

Pracovním úrazem je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, pokud byly vyvolány zevními příčinami nezávisle na jeho vůli při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Co nelze považovat za pracovní úraz?

Pracovním úrazem není úraz, který se zaměstnanci přihodil na cestě do zaměstnání a zpět, tj. cesta ze zaměstnancova bydliště do místa objektu zaměstnavatele nebo na jiné místo určené k plnění pracovních úkolů a zpět.

Na co má zaměstnanec nárok?

V případě pracovního úrazu má zaměstnanec nárok nejen na náhradu ztráty výdělku, ale též nanáhradu za bolest a ztížení společenského uplatnění a také náhradu nákladů spojených s léčením pracovního úrazu a náhradu za věcnou škodu.