Odškodnění bolesti (bolestné)


Při určování výše náhrady škody za bolest se zohledňuje průběh léčení, zdravotní komplikace při léčení, způsobu vzniku škody na zdraví a velké množství dalších faktorů, kdy výsledné hodnoty bodového ohodnocení se nejen sčítají, ale i procentuálně navyšují příslušným způsobem. Základním předpisem je vyhláška Ministerstva zdravotnictví, která je čitelná spíše pro pojišťovny, než pro poškozené.

Z výše uvedeného je patrné, že se pojišťovna při posuzování nároku poškozeného bude v problematice lépe orientovat, neboť tato má k dispozici nejen likvidátory pojistných události, ale i lékařské pracovníky s příslušnou specializací. V praxi rovněž nelze vyloučit pochybení v souvislosti s vypracováním lékařských posudků, zejména podmínek na tyto kladené, kdy se poškození při neznalosti problematiky zbytečně připravují o finanční prostředky.

Současně je nutno brát v potaz, že uplatnění nároku na bolestné podléhá subjektivní lhůtě, která je v soudní praxi velmi složitě vykládána. Lze rovněž setkat se situacemi, kdy pojišťovna, neznaje aktuální výklad Nejvyššího soudu, nároky na přiznání bolestného zamítá jako promlčené, přičemž následně k našemu upozornění tyto obratem proplácí.

V případě Vašeho zájmu o pomoc při stanovení výše bolestného a uplatnění Vašich práv se neváhejte na nás bezplatně obrátit.